بخش های دارویی
موارد مصرف

جهت بیماری هیستری مفید است و به عنوان مقوی معده و برای کشتن کرم معده مصرف می شود و باد شکن است.

 

روش مصرف در منابع مختلف :

.به علت داشتن بوی نامطبوع معمولا از حبه ای ۲۰۰ میلی گرم گرد این گیاه به مقدار نیم تا دو گرم در روز مصرف می شود. همچنین از عصاره الکلی آن به مقدار ۴-۱ گرم و همچنین محلول ۵-۲ گرم آن همراه با سنبلطيب به شکل تنقیه استفاده می شود.

. محلول آن در آب ضد سم می باشد. اگر مقداری در حدود یک نخود یا کمی از آن را لای نان پخته بلع کنند و چند روز این کار را تکرار کنند جهت استسقای سرد از هر نوع که باشد نافع است.

شیر آنغوزه: آنغوزه یک واحد و آب صاف ۳۰ واحد. این دو را کاملا مخلوط کرده در هاون چینی دارو سازی بسایند تا مثل شیر شود و برای دفع تشنج و هیستری ۱۰۰-۵۰ گرم بخورند.

 

مناطق قابل رویش
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید