نام های گیاه

فارسي: كرا - تمر - تول - شوره - شورا.

موارد مصرف

خواص درمانی: آب دمکرده ی آن را بنوشید. متر و قابض است، برای درمان جرب نافع می باشد.

صمغ درختچه ی اسرار خواص درمانی: ۱- آن را بخورید. برای رفع بیماری های سرد و رفع رطوبت از مفاصل نافع است و در مراحل اولیه ی جذام اثر شفابخش دارد.

٢. اگر هر روز کمی از آن خورده شود، بدون این که ناراحتی دیگری ایجاد کند از باردار شدن جلوگیری می کند.

میوه ی اسرار خواص درمانی: ۱- اگر دو تا چهار گرم از آن را گرم مزاجان با شیره ی تازه و سردمزاجان با سرکه ی رقیق بخورند، محرک نیروی جنسی می باشد.

۲- گرد آن را با کره مخلوط کرده و به صورت پماد درآورید و بمالید. از منفجر شدن دانه های چرکی آبله جلوگیری می کند و زخم های چرکین آبله را التیام می بخشد.

تخم اسرار خواص درمانی: ۱- از آن به صورت ضماد برای رسانیدن دمل و جوش دادن زخم استفاده می شود و اگر روی زخم مارگزیده گذارده شود نافع است.

٢- نارس آن را به صورت ضماد به کار ببرید. برای تسریع رسانیدن چرکزایی جوش و آبسه ها مؤثر است.

ریشه ی درختچه ی اسرار خواص درمانی: آب دمکرده ی آن را بنوشید. نیروی جنسی را افزایش می دهد.

پوست درختچه ی اسرار ترکیب شیمیایی: نوعی رزین به نام ماناوا - یک گلوکوزید – ماده ی زرد رنگی به نام لاپاکول - مواد نشاسته ای و تانن.

طبیعت آن: مركب القوی می باشد.

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

تذکر: اسراف در خوردن آن ممکن است ایجاد سردرد، قی و استفراغ کند.

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید