نام های گیاه

فارسی:  گیاه - اسفناج کوهی- سلمه - سرمه - سرمک ۔ آتریپلکس - قطف - سرمق - قطف ابيض.

عربی: سرمق، قطف، سلمه، سرمک، سلم، سر مج.

رومی: اطراسوسيوس و حرسوخالوس

سریانی: فنطلا.

یونانی: طريتا و افيلوكبيون و افکرکسیس

فرانسوی: fagonle

انگلیسی: white goose foot

انگلیسی علمي: chenopodium album

لاتینی chemopodium amthelminticum

بخش های دارویی
موارد مصرف

اسفناج رومی دارای نیروی سرد کننده، نرم کننده، حل کننده و باز دارنده است. و نافع ورم های گرم داخلی و خارجی، از بین برنده ورمهای حلق و نرم کننده سینه است.

این گیاه غذای خوبی برای مبتلایان به بیماری سرفه گرم و سل است.

خواص درمانی برگ اسفناج کوهی: ۱- اگر پخته ی آن خورده شود، سريع الهضم و خون ساز است، برای رفع گرمی و التهاب کبد و برای اشخاص صفراوی بسیار مفید می باشد.

۲- آب تازه ی آن را بگیرید و با شکر شیرین کنید و بخورید. ملین مزاج است، برای تحلیل ورم طحال مفید می باشد و اگر با ادویه ی خشک و گرم خورده شود، برای افزایش نیروی جنسی مؤثر است.

۳- آن را با آب غوره و انار بخورید. عطش را رفع می کند، تب های گرم را کاهش می دهد، برای درمان ورم های گرم حلق و سایر ورم های داخلی مفید است و نرم کننده ی سینه می باشد.

۴- پارچه ای را با آب برگ تازه ی آن خیس کنید و روی ورم های گرم بگذارید و تکرار کنید. ورم را تحلیل

می برد. خواص درمانی تخم اسفناج: ۱- به مدت بیست روز هر روز چهار تا هشت گرم آرد آن را با آب گرم و عسل مخلوط کرده بخورید. برای باز کردن انسداد مجاری، رفع استسقا و یرقان یا زردی مفید است، کم ادرار کردن و قطره قطره ادرار کردن را رفع می کند، مدر و مسهل می باشد، ورم های خارجی را تحلیل می برد و برای کمبود ویتامین A بسیار مؤثر است.

اگر پس از زایمان مشيمه خارج نشد، برای خارج کردن آن پانزده گرم از آن را در نیم لیتر آب بجوشانید تا آب به نصف برسد، بعد خوب آنها را مالیده سپس صاف کنید و آب آن را بنوشید. مشيمه را خارج می کند.

۳- آن را با هم وزنش شکر مخلوط کرده و بسایید. برای رفع جرب زیر چشم نافع است و اگر خورده شود، برای افزایش نیروی جنسی گرم مزاج ها مفید می باشد.

استفاده برگ پخته آن زود هضم، بوجود آورنده خلط صالح، نرم کننده شکم، نافع یرقان، حرارت جگر و باز کننده بسته های بدن است. استعمال آن با آبغوره و آب انار مسکن تشنگی و نافع تب گرم و استسقاء است. موافق كبد گرم و صفراوی مزاجان است و آشامیدن آب آن با شکر شکننده سنگ کلیه و مثانه و حل کننده ورم طحال می باشد. مالیدن برگ کوفته آن در حمام نافع جرب، حکه و سایر بیماری های پوست است. شستن جامه حریر و پشمينه رنگین با آب پخته آن پاک کننده چرک، بدون تغییر رنگ آن است. ساق آن مفتح سدد ( بازکننده بندها) و رافع ورم های ظاهر و باطن و با شکر نافع طحال و سنگ کلیه است.

اسانس حاصل از میوه و سرشاخه های گیاه یا فرآورده های دارای این اسانس که بعنوان دفع کرم مصرف می شود، ممکن است مورد استفاده اطبای ما در درمان بیماری ها قرار گیرد.

این گیاه chEnopodium در طب جدید برای کشتن کرم معده معرفی شده است.

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

تذکر: خوردن برگ اسفناج کوهی برای اشخاص سردمزاج مضر است و ایجاد نفخ می کند.

ضرر و اصلاح: مضر سرد مزاج ها و معده سرد و بوجود آورنده باد غلیظ است و مصلح آن پختن با چغندر و خوشبو کردن با ادویه خوشبو و ابازیر گرم و با آبکامه خوردن است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید