نام های گیاه

فرانسه:  Ipecacuanha

انگلیسی:  Ipecacuanha

ألماني  Ipecacuanhaptlanz

ایتالیائی Ipecacuana ، Ipecaquana

عربی : عرق الذهب (Erq edh dhahab)

بخش های دارویی
موارد مصرف

ریشه اپیکا خواص درمانی: اگر کمی از آن خورده شود، خاصیت مسهلی و قی آور دارد، برای معالجه ی اسهال خونی آمیبی مؤثر است، معرق و نرم کننده ی سینه می باشد، برای جلوگیری از بند آوردن خون روی از سینه و به طور کلی بند آمدن خون ریزی تا حدودی مؤثر است. تذکر: این گیاه سمی است و باید حتما با نظر پزشک مصرف شود.

خواص درمانی مصرف ریشه ایپکا از قدیم الایام به عنوان قی آور بین مردم برزیل معمول بوده است ولی در اروپا تاسال ۱6۷۲ پی بوجود آن نبرده بودند. دراین سال، مقداری از آن وارد اروپا شد. در سال ۱۹۸6 نیز یک بازرگان فرانسوی به نام Grenier یا Garnier ، مقداری از ریشه ایپکا را معادل ۱5۰ لیور، به دست آورد و پس از آنکه آنرا بر روی خود آزمایش نمود، اثر ضد دیسانتری آنرا به پزشک خود به نام Afforty اطلاع داد. یکی از شاگردان این پزشک به نام Helvetius پس از اطلاع از کیفیت درمانی این گیاه، از آن در درمان بیماریها، بطور مخفی استفاده . بعمل می آورد و چون نتایج خوب از آن حاصل می گردید، نتیجه آن شد که سرانجام لوئی 4 پادشاه فرانسه ، با پرداخت ۱۰۰۰ لوئی طلا، امتیاز آنرا از طبيب مذکور بخرد وگیاه مذکور را که مدتها به صورت مخفی مورد استفاده های درمانی قرار می گرفت، به همه معرفی نماید.

ریشه ایپکا، اگر به مقدار 1 تا 2 گرم مصرف شود، اثر قی آور ظاهر می کند از این جهت در مسمومیت ها، امتلاء معده وغيره از آن استفاده بعمل می آید. مقادیر کمتر یعنی 10/0 تا 50/0 گرم آن که به دفعات 01/0وتا 05/0 گرم در هر ساعت مصرف شود اثر خلط آور ظاهر می کند و از آن در برونشیت ها، برونکوپنومونی، احتقان ششی، آسم وغيره استفاده میشود. در اینجاباية توجه داشت که اثر خلط آور ایپکای انی سینال به علت دارا بودن امتین زیادتر، بیشتر از ایپکای کارتاژن است برعکس چون ایپکای اخیر، سفلین زیادتر دارد، اثر قی آور آن برایپکای افیسینال فزونی دارد.

از ریشه ایپکا، در رفع اسهال های عادی نیز استفاده بعمل می آید و بنظر می رسد که این اثر مربوط به وجود اسید ایپکا کوانيک موجود در آن باشد زیرا اگر با قرار دادن گرد ریشه ایپکا ، تحت اثر کلروفرم وآمونياك، آنرا عاری ازالكالوئيدها کرده سپس مصرف نمائید، بازهم اثر مذکور را ظاهر می کند.

ریشه ایپکا، به علت دارا بودن امتین، در رفع دیسانتری آمیبی، اثر قوی دارد. بطوری که محلول یک در ده هزار امتین قادر است بسهولت، آمیب دیسانتری را در محیط زندگی ازبین ببرد. با مصرف امتين ، حالت خون آلود و بلغمی مدفوع بیمار مبتلا به دیسانتری، در طی ۲ تا روز ازبین می رود.

صور داروئی۔گرد ریشه ایپکا که باید دارای ۲ درصد از الكالوئيدها باشد ( کد کس) اگر به عنوان قی آور بکار رود باید به مقدار  5/0 تا 2 گرم در روز (در ۲ یا ۳ دفعه به فواصل ۱۰ دقیقه) در اشخاص بالغ و به مقدار 10/0 گرم بر حسب هریک از سنین عمر دراطفال مصرف شود. به عنوان خلط آور، مقدار 50/0 گرم آن، بدفعات 05/0 گرمی درهرساعت ویا دم کرده حاصل از 60/0 گرم ایپکای نیمکوب در ۱5۰ گرم آب (تدريجا و بدفعات) در اشخاص بالغ مصرف می شود ولی در اطفال، دم کرده 05/0 تا 15/0 گرم آن برای کودکان کوچکتر از ۳ سال، 15/0 تا 25/0 گرم آن برای اطفال ۳ تا ۵ ساله و دم کرده 25/0 تا 30/0 گرم آن در ۵۰ تا ۳۰۰ گرم آب برای اطفال 5 تا ۱۰ ساله به عنوان خلط آور مصرف می شود.

ریشه ایپکا، علاوه بر آنچه که ذکر شد به صورت عصاره الکلی (هر گرم آن برابر با هر گرم گرد ریشه است. کدکس)، به مقدار ۱۰ر. تا ۳۰ر. گرم به عنوان قی آور و ۱. ر. تا 05/0 گرم در روز به عنوان خلط آور در اشخاص بالغ. شربت ایپکا (هر ۲۰ گرم شربت برابر 20/0 گرم عصاره و تقریبا برابر 30/1گرم گرد ریشه است. کدکس)، به مقدار ۱۰ تا ۳۰ گرم به عنوان می آور در اشخاص بالغ - تنطور الكلی یک دهم (کدکس) - قرص های محتوی 01/0 گرم از گرد ریشه (کدکس) به تعداد ۲ تا ۱۰ عدد در روز به عنوان خلط آور مصرف می شود.

ریشه ایپکا، درفرمول عده ای از فرآورده های داروئی مانند پودر دوور (Pouder de Dover)، شربت د زسارتز (ایپکا کوآنا کمپوزة) وغيره وارد است.

از ریشه ایپکای افیسینال، به صور مختلف زیر در رفع دیسانتری آمیبی استفاده بعمل می آورند.

۳۰ گرم آب جوش را بر روی ۸ گرم ایپکای نیمکوب ریخته، به مدت ۱۲ ساعت به حال خود می گذارند سپس آنرا صاف کرده در 4 یا 5 دفعه، به فاصله یک ساعت ازهم مصرف می کنند. از تفاله باقیمانده، مجددا یک دم کرده ثانوی و از تفاله آن نیز یکی دم کرده سوم تهیه کرده در روزهای دوم و سوم، مورد استفاده قرار میدهند.

روش دیگر آن است که 4 تا 8 گرم ریشه نیمکوب ایپکارا اختیار کرده به مدت ۵ دقیقه در ۳۰۰ گرم آب بجوشانند سپس مخلوطی از شربت تریاك و آب مقطر دارچین به مقدار مساوی ۳۰ گرم از هریک تهیه کرده بدان اضافه کنند و به فواصل مختلف در طی 24 ساعت ، با قاشق سوپخوری مصرف نمایند. فقط در اینجا باید توجه داشت که مواد قلیائی در طی مدت مصرف این جوشانده به بیمار داده نشود زیرا با هم ناسازگاری دارند.

در برزیل برای رفع دیسانتری، ۸ گرم گرد نیسکوب ریشه ایپکا را اختیار کرده یک لیوان آب جوش بر روی آن می ریزند و ۱۲ ساعت به حال خود می گذارند بعدا دم کرده حاصل را صاف نموده در 4 یا 5 دفعه ، به فاصله یک ساعت ازهم مصرف می کنند.

نسخه جهت تهیه داروی قی آور در مسمومیت ها

گرد ایپکا       5/0  گرم

شربت ایپکا     50 گرم

از این شربت به مقدار یک قاشق سوپخوری در هر 5 دقیقه به اشخاص بالغ، درمسمومیت از الکل اتیلیک داده میشود.

کلرید رات امتین، اثر درمانی دراسهال خونی دارد و بر روی Entamaeba histolytica در بافت ها اثر می کند ولی تأثیرآن برروی کیست ها ( Kystes ) خیلی ضعیف است. اثر تحریک کننده بر روی مخاط ها دارد. مقدار کم آن خلط آور ولی مقادیری زیادتر آن، قی آور است. دردرمان اسهال خونی آمیبی ، آبسه های آمیبی در کبد ، اخلاط خونی ( Flandin ) ، استفراغ خونی (Heinatemese)، ذات الریه و بعضی برونشیت ها مؤثر است. همچنین جهت درمان تمام عفونت های چر کی مخصوص عفونت های ناشی از پنوموكوك ها، استرپتوكوك ها، کلی باسیل ها و میکروب های غیر هوازی مصرف می شود ولی بر روی دیسانتری باسیلی بی اثر می باشد.

امروزه مصرف درمانی آن کم شده است زیرا از دهیدرو - امتين Dehydroemetine که اثر فعال تر و سمیت کستر دارد استفاده بعمل می آید.

کلریدرات استین اگر به صورت خوراکی ( از راه دهان) مصرف شود ، ایجاد تهوع و استفراغ می کند ازاینجهت طبق توصیه Low ، مصرف آن به نحومذکور باید به صورت تابلتهای محتوی 03/0 گرم که روکش کراتینی داشته باشند (Kreatinist) انجام گیرد تا حل شدن آن، بدون آنکه در معده باز شود، در روده انجام گیرد معهذا مصرف آن به حالت اخیر نیز غالبا عدم تحمل ایجاد می کند و به همین دلیل است که استفاده از کلریدرات امتین به صورت تزریقات زیرجلدی معمول می باشد.

برای استفاده از تزریقات زیر جلدی ، آمپول های محتوی 04/0 گرم کلریدرات امتين در یک میلی لیتر محلول، به کار می رود.

معمولا در یک دوره درمانی آن، با مصرف 16/0 تا 32/0 گرم کلریدرات امتین به صورت تزریق در زیر پوست به مقدار 04/0 تا 08/0گرم در روز و در طول مدت 4 تا 7 روز صورت می گیرد. رویه دیگر آن است که تزریق آن به صورت زیر انجام گیرد :

سه روز اول، مقدار 04/0 گرم در هر روز، روز چهارم مقدار 08/0 گرم (در ۲ دفعه: صبح و عصر)، روزهای پنجم و ششم و هفتم، هرروز 04/0 گرم تزریق شود. .

حداکثر مصرف آن برای یک دوره درمانی، ۱۰-۱5 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن است. به کار بردن حداکثر مقدار در روز یعنی 08/0 گرم، اختصاص به موارد مزمن و مقاوم دارد ضمنا باید توجه داشت که یک دوره درمانی ممکن است کافی برای از بین بردن عامل بیماری نباشد که در این حالت باید مداوا را برای یک یا چند بار تکرار کرد (البته درصورت تکرار، باید آغاز دوره جدید، لااقل ۱۰ روز با دوره قبلی فاصله داشته باشد). مداوای کامل درصورتی است که آزمایش مدفوع، وجود آسیب را در آن نشان ندهد.

اگر اسهال خونی، حالت حاد وشدید داشته باشد، تزريق درون وریدی مقدار 05/0 تا 10/0 گرم در روز (جمعا 50/0 تا 60/0 گرم در ۱۰ روز) می تواند به کار رود که دراین حالت، تزریق مواد مقوی قلب، روغن کامفره و آدرنالین ضرورت خواهد داشت (Petzetakes).

در بیماران مبتلا به آبسه آمیبی در کبد، مداوای مذکورعملی می گردد و اگرغیر کافی باشد، تزریق محلول ۲۰ میلی لیتر سرم فیزیولوژی که 02/0 گرم کلریدرات امتين بدان افزوده باشند، به درون آبسه انجام می گیرد.

برای اطفال تا ۱5 سالگی، مقدار یک میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن در ۲4 ساعت از کلریدرات استین می توان به کار برد. حداکثر مصرف آن برای یک دوره درمانی در اطفال 6 تا ۳۰ ماهه و میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن و برای اطفال ۳۰ ماهه تا ۱5 ساله، ۱۰ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن است که با نظارت دقیق پزشکی باید انجام گیرد. ضمنا دوره مداوای جدید که در اشخاص بالغ با رعایت ۱۰ روز فاصله ذکر گردیده بود در اطفال باید حداقل با فاصله 45 روز باشد.

يدور مضاعف امتین و بیسموت، به صورت حب یا کپسول محتوی 05/0 گرم ازماده مؤثر که پوشیده از روکش کراتینی باشد در روز صورت می گیرد. مقدار مصرف آن، ۱۰ر. تا ۱5ر. گرم در ۲- ۳ دفعه در روز است که می تواند به مدت چند روز ادامه یابد. مصرف مقدار ۱۸ر. گرم يدور مضاعف امتین و بیسموت به صورت ۳ حب کراتينره در ۳ مرتبه در روز و ادامه آن به مدت ۱۲ روز نیز توصیه شده است

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

بوی آنها نا پسند، تهوع آور و طعم آنها تندو تلخ است.

مسمومیت - باید توجه داشت که در موارد عدم تحمل و یا مواقعی که مقادیر زیاد کلریدرات امتین به کار می رود، عوارضی نظیرتنگی نفس، پائین آمدن فشار خون، بی نظمی اعمال قلب، ضعف انقباض ماهیچه ها مخصوصا ماهیچه گردن ، تهوع، استفراغ و اسهال پیش می آید که در این حالت باید مداوا قطع گردد و به بیمار، تانن ومواد مدر داده شود بعلاوه روغن کامفره تزریق گردد. ضمنا باید توجه داشت که تزریق کلریدرات امتین همراه با ویتامین B1 موجب می شود که اثر سمی آن، مخصوصا در مورد . بروز عوارض عصبی به طور قابل ملاحظه کاهش یابد.

باید توجه داشت که کلریدرات امتین نباید برای بیماران مبتلا به ناراحتی های قلبی و کلیوی تجویز شود.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید