نام های گیاه

فارسی: بنگ، کنب، نشاط افزاء، فلک تاز، عرش نما، فلک سیر، شهوت انگیز، چتر اخضر، زمرو رنگ، برکک

عربی: قنب، ابق، ورق الخيال، جزواعظم، حشیش، حشيشة الفقراء، حية المساکین، مونس الهموم.

انگلیسی: hon bane

لاتینی: hyos emmus nigrh

بنج: به لاتینی:hyoscyamus

فرانسوی:  jusquiane blanc

بخش های دارویی
موارد مصرف

عصاره هر واحد از انواع بنج، مخدر، خواب آور، کسل کننده روح و مفسد مزاج، خشک کننده، مسکن دردهای ناشی از ضربات سست کننده، مسکن درد کهنه و ضربان مفاصل، سیاتیک و نقرس می باشد. مرهم مرگ آن نافع او رام پستان است.

خواص:

همدرد آن را به نام hyoscymus nige استعمال کرده است. ١۔ معجون روح الارواح. ۲- معجون جلالی. 3- قرص تنکار. ۴- دوای سیاه کفتری. ها حلوای سپاری پاک. - حب ممسک طلائی ۷۔ حب سب الخشخاش. ۸- حب جدوار. 9- تریاق نزله. ۱۰- بنادق البزور. ۱۱. پرشعشاء.

۱۲- قوت غریزی را زیاد می کند و ضعف عمومی را مفید است، قوت باه را زیاد می کند، دل و دماغ و جگر و ذهن را قوت می دهد.

۱۳. مقوی باہ و ممسک است ضعف عام بدن را دور می کند.

۱۴- دائم قبضی را دور می کند معده و جگر را قوت می دهد.

۱۵. سرف بلغمی و ضيق النفس را مفید است.

۱۶- کلیه و مثانه را قوت می دهد قوت باه را زیاد می کند جریان و سیلان و سرعت را مفید است نیز قوت تولید را زیاد می کند.

۱۷- قوت امساک و باه را زیاد می کند نشاط آور است مقوی عام است

۱۸۔ سرفه، نزله، زکام و خراش حلق را مفید است.

۱۹۔ قوت باه را زیاد می کند، ممسک است، جریان، رقت و سرعت را دور می کند، مقوی دماغ است، سرفه را نافع است. از استعمال دائمی این نسخه تریاک ترک می شود.

۲۰- نزله و سرفه را مفید است. ۲۱- زخم در آلت تناسل را التیام و بهبود می بخشد، ادرار را زیاد می کند.

۲۲- در نزله و زکام مفید است مالیخولیا و هذیان را مفید است، فلج، لقوه، صرع، نسیان، گیجی، کم خوابی، صدا در گوش، درد قولنج و معده و جگر را مفید است.

خواص: مسکن، قابض، مخدر، منوم، حابس و دفع کننده مواد زائد است و مسکن درد گوش و دردهای دیگر است سمیلان خون را می بندد و نافع سرفه بلغمی است،.

در کتاب همدرد بنج را به نام hyoscamus niger گویند و در نسخه های گوناگون استعمال شده است نسخه معروف به شعشاء دوای زود اثر را در لغت یونانی گویند در طب یونانی بنج جزء مهم است و امراض گوناگون مثل: زکام، سرفه، امراض مثانه و معده را نافع میباشد.

به عنوان نیروبخش، قاعده آور، مسهل و ملین، مدر، مسکن و ضد جانور و انگل معده و مخدر استفاده می شود. تخم آن در موارد زکام و ناراحتی های پس از زایمان و در استفراغ شدید مصرف می شود و برای درد شکم، معالجة سوء هاضمه با علائم درد و برای سرطانها و زخمها اثر شفا بخش دارد. برای رفع مسمومیت ، ژوسکيام اثر ضد تشنج، آرام کننده درد، مخدر و باز کننده مردمک چشم و خواب آور در بیماریهای منشأ عصبی و اختلالات دماغی استفاده می گردد. برای سیاه سرفه سل و دردهای عصبی بخصوص مربوط به عصب تری ژدمو، هیستری، صرع، بیماری های دماغی با هیجانات تحلیل برنده آماسهای سخت، نفخ، بادها براند، آب پشت را خشک کننده، خاصیت آن ادرار و بول و حیض می آورد، شیر را زیاد می کند.

برای مزاج، آرایش، دمل و جوش، مفاصل، اندام های سر، چشم، اندام های تنفسی، اندامهای دفعی، زهرها. خیلی آرام کننده است بویژه در دردهای معدی ناشی از سوء هضم و دردهای سرطانی

بنگ: برای تقویت هاضمه و ازدیاد ترشح ادرار مفید است.

آرام بخش و خونریزی را باز می دارد و برای آرایش، برای دفع دمل و جوش، مسکن درد گوش، درد دندان را آرام می کند و بنگ خواب آور است و درد چشم آزار دهنده را تسکین می دهد. با داروی ضد سرفه مخلوط می کنند.

گیاه داروئی و سمی با اثر درمانی قوی است و به عنوان ضد تشنج، آرام کننده درد، مخدر و خواب آور استفاده می شود. با مصرف آن برای درمان بیماریهای منشأ عصبی، اختلالات دماغی و تحریکات مغزی.

١- معجون مقوی و ممسک. ۲- معجون مروح الارواح. 3- معجون ماسك البول. ۴معجون کلان. ۵- سفوف قنب. ۶- حب ممسک عنبری. ۷- حب ممسک سرخ ۸- حب حمل.

نسخه های همدرد که در آن بنگ در بعضی آن ورق بنگ و در بعضی دانه با ادویه مخلوط استعمال شده است:

١۔ مقوی و ممسک باه است از برگ درست میشود.

۲- حرارت غریزی را زیاد می کند، ضعف عمومی و اعصاب را زیاد میکند. دل، دماغ، جگر، ذهن، حافظه را قوت می دهد.

٣- مقوی مثانه، ادرار زیاد را کم می کند. ۴- مقوی باه، در جریان مردها و سیلان زنها مفید است. ۵۔ اسهال را می بندد، مقوی معده اشتها آور بادشکن است. ۶- ممسک و سرعت انزال را دور می کند. ۷- مقوی باہ قوت امساک را زیاد می کند.

برای علاج زنها که در آنها حمل قرار نمی گیرد.

 

روش مصرف در منابع مختلف :

در طب فارسی به طور گرد، رب، تنطور، قرص، شربت و آمپول ساخته می شود و بیشتر اطباء امروز این را در امراض مثانه و کلیه و معده استعمال می کنند.

تناول دو ( اونولوس) از تخم بنگ خون برآوردن زیاد از اندازه را چاره کند ضماد برگ بنگ را بر آماسهای پستان می گذارند. گاهی بنگ را با داروهای ضد سرفه مخلوط می کنند و روی ورم پستان زن باردار می مالند، ورم را از بین می برد، بنگ سمی است که عقل را مشوش می کند. فراموشی آورد، خناق و دیوانگی در پی دارد

بخور آن جهت جرب دست نافع و شش قیراط آن جهت نفث الدم و سرفه و ضماد برگش جهت خوره استخوان، مالش پخته آن با زرده تخم مرغ یا پیه جهت درد مقعد و کنج ران و بیضه نافع است.

خوراک: مقدار خوراک آن از نیم تا یک گرم است و مصلحش عسل.

، در خون آمدن از دهان این را با خشخاش استعمال می کنند حیض را می بندد مزمزه جوشاندهاش درد دهان را تسکن می دهد و در امراض داخلی و خارجی بطور مسکن استفاده می شود. استعمال زیاد بنج جنون و اختلال عقل می آورد وعلامات سمی پیدا می شود که بایستی قی کرد و بعد از آن شیر گاو نوشید.

از عصاره بنج و آرد جو ضماد درست کرده برای ورمها استعمال می کنند. تخم آن برای بزرگ شدن مفصل، ورم پستان، ورم خصیه با محلول یا شراب داده می شود. ۶ گرم تخم بنج با ۸ گرم تخم خشخاش با عسل و آب شربت درست کرده به صورت مسکن برای سرفه و اوجاع مفاصل داده می شود. برابر با افیون خواب آور و قوی است عصاره یا جوشانده آن برای چشم درد و به طور قطور استعمال می شود.

جویدن آن برای تقویت معده مفید است و برای تنقیه حلق از اخلاط لزجه نافع است.

و بر ورم پستان زن باردار می مالند و برای زهرها

. روغن بنگ دانه عصاره روغنی برگ های آن است که به عنوان مرهم درد استفاده می شود.

 

عوارض جانبی

بنگ سمی است که عقل را مشوش می کند و فراموشی و دیوانگی در پی دارد.

مصرف بنگ دانه به علت دارا بودن خاصیت سمی باید فقط با نظارت پزشک برای تمام موارد مصرف مربوط به شابيزک مصرف شود.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید