نام های گیاه

فارسی: گربه بید.

عربی: خلاف بید.

انگلیسی: sallow

بخش های دارویی
موارد مصرف

شریان دماغی را باز می کند، ملطف است، مقوی دل و دماغ است مسکن دردسر است، طبیعت را نرم می کند احشا را قوت داده مقوی باه است.

بید مشک از نظر دکتر غیاث الدین جزایری متخصص و غذا شناس ایران: عطر گل بید مشک دماغ را باز می کند و مقوی قلب و مغز بوده و مسکن سردرد می باشد.

محلل، مقوی قلب، ملطف و مسکن حرارت و مقوی دل و دماغ است. سدهای جگر را باز میکند و عطش، قي، تب محرقه، خفقان را دور می کند و عرق آن استعمال می شود. گرمای سر را دور می کند. پوست آن حمی، درد مفاصل، نزله وبایی را دور می کند. در زمان قدیم پوست بید مشک عوض پوست گنه گنه cinchona برای دور کردن تب استعمال می شد.

نسخه هایی که در آن بیدمشک استفاده شده است:

1- نسخه روح الارواح ۲۔ عرق ماء الجبن ٣- عرق بید مشک (از گل بیدمشک تهیه می شود) ۴. سفوف فضه

5- روح بیدمشک

نسخه های فوق به ترتیب شماره دارای خواص زیر می باشند:

١- قوت غریزی را زیاد می کند، مقوی و فرح بخش است، قوت باه را زیاد می کند، دل، جگر، دماغ، ذهن و حافظه را قوت می دهد.

٢- خون را صاف می کند، گرمی را تسکین می دهد و مفرح است.

۳- دل و دماغ را قوت می دهد و مفرح است.

۴- دل را قوت داده، مفرح است و اختلاج و ضربان قلب را مفید می باشد.

5- دل و دماغ را قوت می دهد، مفرح است و دردسر، عطش و اختلاج قلب را از بین می برد.

در روی قوای دماغی مفید دانسته اند و مقوی قلب و مغز (مخ) و مسکن سردرد که از بخار و مواد حاره باشد ملين طبع و عرق آور در جميع افعال قویتر از عرق بید و گلاب می باشد و مقوی معده و احشاء است و قدر شربتش مثل بید است.

 

روش مصرف در منابع مختلف :

بوی گل آن دماغ را قوت می دهد، غرغره آن درد لوزه های گلو را کاهش می دهد، عرق آن از گلاب قوی تر است.

عرق بید مشک ملین مقوی قلب و معده و باعث افزانیدن قوه باه است،

جوشانده میوه آن شکم را نرم می کند که از عرق آن استفاده نمایند از عرق بید قوی تر است شهوت را تقویت میکند و باد شکن معده است. غرغره جوشانده برگ آن جهت انداختن زالویی که در گلو چسبیده باشد مؤثر است. جوشانده برگ و شکوفه بید مشک مانع غثيان خون است.

امروزه نیز از عرق و اسانس بید مشک در موارد متعددی چون دوران نقاهت ضعف و ناتوانی جنسی فقدان ترشح دستگاه گوارش و سوء هاضمه به عنوان یک داروی مؤثر ولی بی ضرر استفاده به عمل می آید.

خواص درمانی: ۱- هربار آن را در قوری انداخته و همراه چای دم کنید و بنوشید. چای را معطر می کند.

۲- پنجاه گرم خشک آن را در یک لیتر آب دو دقیقه بجوشانید، بعد ده دقیقه دم کنید، سپس آب آن را صاف کرده روزی سه فنجان به نوبت قبل از غذا بنوشید. بی اشتهایی پس از بیماری و نقاهت را برطرف می سازد، اعصاب صورت را تسکین می دهد، بی خوابی را درمان می کند، سردردهای گرم مزاج را تسکین می دهد.

عرق بیدمشک خواص درمانی: ۱- آن را بنوشید. ملین طبع است، قلب را تقویت و ضعف آن را برطرف می کند، مقوی معده، احشاء و قوه ی باه بوده، قند خون را پایین می آورد.

۲- آن را با شربت بهارنارنج مخلوط کنید و چهل روز صبح و شب هر بار یک لیوان بنوشید. عرق بدن که از ضعف باشد را متوقف می کند.

برگ درخت بیدمشک خواص درمانی: ۱- پنجاه گرم از آن را در یک لیتر آب دو دقیقه بجوشانید، بعد ده دقیقه دم کنید و آب آن را صاف و شیرین سازید و روزی سه فنجان به نوبت بنوشید. بی اشتهایی پس از بیماری و نقاهت را برطرف میکند و خارش بدن و درد اعصاب را تسکین می دهد.

۲- ۲۵ گرم از آن را با همان اندازه پوست شاخه های دو ساله ی بیدمشک در یک لیتر آب بخیسانید، بعد ده دقیقه دم کنید و آب صاف کردهی آن را روزی سه تا پنج فنجان به ترتیب بنوشید. پریودهای زود به زود که همراه با خون زیاد است را تنظیم می نماید، گال را درمان میکند.

٣- اگر زالو در حلق کسی رفته باشد و به حلق یا اطراف آن چسبیده باشد، با آب برگ تازهی بیدمشک قرقره کنید. از عضو جدا شده از حلق خارج خواهد شد.

خواص درمانی پوست شاخه های جوان بیدمشک : ۱- پنجاه گرم از آن را در یک لیتر آب جوش دو دقیقه بجوشانید، بعد دوازده دقیقه دم کنید و قبل از هر غذا یک فنجان آب آن را بنوشید. رماتیسم را درمان می کند و خارش بدن را تسکین می دهد.

۲- هر روز دو مثقال از خشک آن را نیم کوب کرده با چهار مثقال شاهتره مخلوط در آب بجوشانید تا به اندازه ی هفت فنجان آب بماند، بعد صاف کنید و آب آن را سه فنجان قبل از صبحانه، دو فنجان قبل از ناهار و دو فنجان قبل از شام بنوشید. تب نوبه ای یا مالاریا را درمان می کند

مقدار خوراک عصاره تازه از ۲۴ گرم تا ۶۰ گرم، عرق از ۶۰ گرم تا ۱۲۰ گرم.

بید مشک این پیش قراول عطر پراکنان بهاری به صورت عرق یا اسانس مورد استفاده انسان قرار میگیرد.

اسانس مخصوص بید مشک محرک اعصاب، قلب و تونوس عضلات است از طرفی فعالیت سالم قلب به فعالیت غدد بدن نظیر غده های ترشحی گوارشی و غدد فوق کلیوی وغدد تستی کول کمک می کند از سوی دیگر فعالیت شیمیایی غده های بدن در برابر اسانسهای خاصی افزایش می یابد این خاصیت محرک بودن و اثر درمانی عرق و اسانس بید مشک از روزگاران کهن شناخته شده بوده است.

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

برای مزاج سرد ضرر دارد مصلح آن عرق گلاب

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید