نام های گیاه

فارسی: تريد ،ربد ،تریپوتا

عربی: تربد، تربید

هندی: نسوت

به انگلیسی: turbith

فرانسوی: turbith vegetal

ایتالیایی:turbitto

بخش های دارویی
موارد مصرف

در سرفه استسقاء ريو درد مفاصل، فلج لقوه و امراض عضله مفید است.

خواص درمانی:

۱- اگر هر روز دوازده گرم از آن را نیمکوب کرده بخورید، تب بر، مدر، کمی ملین و مسهل است، در موارد مارگزیدگی و عقرب گزیدگی مؤثر می باشد، داروی خوبی برای تسکین دردهای مفاصل، نقرس و رماتیسم است، مسهل بلغم و رطوبت های رقیق است و برای اخراج کمی از صفرا و اخلاط سوخته نیز مفید می­باشد.

٢- دوازده گرم از آن را نیم کوب کرده، با زنجبیل کوبیده مخلوط کنید و بخورید. مسهل بلغم غلیظ است و برای پاک کردن بلغم و رطوبت رحم و معده مفید می باشد، برای درمان بیماری های فلج، ناراحتی­های اعصاب، سرفه های ناشی از رطوبت معده و درمان سیاتیک نافع است.

۳- بیست گرم از آن را با زنجبیل و نبات در یک لیتر آب بپزید و گرم گرم و کم کم به مرور بخورید. برای درمان سرفه ی رطوبتی و تنگی نفس سرد و تر بسیار مفید می باشد.

۴- دوازده گرم از آن را با تخم کتان و روغن بادام شیرین مخلوط کرده بخورید. برای قطع سرفهی مزمن و تسکین درد سینه مفید می باشد.

5- اگر ۱۲ گرم از آن را با کوبیده ی پوست هلیله ی کابلی مخلوط کنید و بخورید، برای درمان مالیخولیا و جنون و صرع مفید می باشد.

ساقه و سرشاخه های تربد خواص درمانی: ساقه و سرشاخه های تازه ی آن را له کرده بعد گرم کنید و پس از وضع حمل برای معالجه­ی کولیک و همچنین برای بازسازی نسوج به پشت زنان بیندازید، مؤثر می باشد.

خواص:

ترید گرم است در درجه دوم و بلغم را به طریق اسهال دفع کند و علت فالج وبهق و برص و اسود دارد اگر آن را بکوبند یا پخته بکار برند اسهال آورد.

در علاج بیماری ووهای عصب مفید است سائیده اش در بیرون راندن بلغم بسیار موثر است و کمی از خلط های غلیظ را بیرون دهد، اما پخته این گیاه بر عکس سائیده آن است. شربدو حقنه آن برای دردی که قبل آمدن حیض می شود نافع و سفوف آن اخراج اخلاط محترقه کند و چون با هلیله کابلی خورند صرع و مالیخولیا و جنون را نفع دهد.

تربد را مسهل قوی اورام بلغمی و صفراوی بیان کرده اند اثر تربد با مخلوط کردن زنجبیل زیاد می شود.

اگر این گیاه را با سورنجان شیرین و سنامکی مخلوط کرده و به صورت قرص درست کنند در مرض درد مفاصل و درد کمر دارویی مجرب و معروف است.

برای امعاء مضر است قی آور است. آن را در روغن سرخ کرده به صورت اصلاح شده استعمال می کنند. بدلش غاریقون است جوشانده آن صفرا را خارج می کند.

بلغم و سودا را پاک میکند.

نسخه هایی که در آن تربد با ادویه مخلوط شده استعمال شده. ریشه و ساقه این گیاه در تداوی به عنوان یک مسهل قوی مصرف می شود و چون سمی است در استعمال آن باید احتیاط کرد. نسخه هایی که نرید در آن مخلوط با ادویه مصرف شده عبارتند از:

ا. اطریفل افتیمون: در ماليخوليا مفيد است استفاده مرتب از این نسخه از سفید شدن موی سر جلوگیری می کند.

۲- اطریفل زمانی: امساک را دور می کند، مواد اضافی را از روده ها دور می کند در مالیخولیا، نزله، زکام، سردرد و قولنج مفید است.

٣. اطریفل غددی: در مرض خنازیر مفید است.

۴۔ اطریفل ملين: امساک کهنه را علاج میکند مواد پست را از روده ها پاک میکند برای سر درد کهنه امساک در حالت زکام و امراض دیگر مفید است.

ها جوارش سفرجلی مسهل: مقوی معده است، في و اسهال را می بندد، اشتها آور است و حرارت جگر را کم می کند.

جوارش عود ملين: مقوی معده، اشتها آور و اماک را دور می کند.

۷.جوارش کمونی مسهل: معده و روده را از فضولات پاک می کند مقوی معده است، اشتها آور است خارج کننده باد و مانع آمدن لعاب از دهان می باشد.

8-محب ایارج: برای خارج کردن مواد زاید از دماغ و در امراض فلج، رعشه و سردرد مفید است.

۹- حب بنفشه: دماغ را از فضولات پاک می کند مواد بلغمی را از سینه خارج می کند در امراض چشم، سر و ضيق النفس مفید است.

۱۰- حب بیماری پهلوی اطفال: در بیماری حرکت استخوان پهلوی اطفال ribs مفید است.

۱۱. حب شب بار: دماغ را از فضولات پاک می کند مواد فضله را از معده و روده خارج می کند در امراض سردرد، سنگینی سر، درد گوش، ضعف گوش، آب در چشم، تب کهنه، ورم زهره و جگر، سرفه کهنه، با روغن بادام ساییده دمل های بواسیر را تحلیل می برد.

۱۲- حب مقل: امساک را دور می کند در بواسیر مفید است.

۱۳. حب يرقان: در برقان مفید است.

۱۴. سفوف مسهل: این سفوف، سودا، بلغم و صفرا را از راه اسهال خارج می کند و در امراض بلغمی مفید است.

۱۵- شربت مسهل: مواد بلغمی سوداوی و صفراوی را از راه اسهال خارج می کند.

۱۶. معجون انجیر: یبوست دائمی را دور می کند.

۱۷۔ معجون سناء: مواد فضله روده و معده را از راه اسهال خارج کرده و پاک میکند برای سردرد ناشی از یبوست مفید است.

۱۸. معجون سورنجان: درد مفاصل، عرق النساء و نقرس را مفید است.

۱۹- معجون کاکنج: در استسقاء مفید است مدر است و قولنج را تسکین می دهد.

۲۰- معجون نجاح: در مرض مالیخولیا وحشت و وسواس مفید است.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
عوارض جانبی

برای مزاج گرم مضر است.

جانبی تذکر: برای گرم مزاجان مضر است.

ترید برای گرم مزاجان مضر است و اگر گرم مزاجی آن را خورد باید پوست سیاه آن را تراشیده با روغن بادام یا روغن پسته چرب نموده و با کتیرا بخورد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید