نام های گیاه

فارسی: ترنگبین

عربی: عسل الحاج

یونانی: سنی رون

هندی: شکر جواسا

انگلیسی: fayinus ornus

بخش های دارویی
موارد مصرف

اثر درخت آن ملین، مدر و خارج کننده بلغم است.

دارای خواص ملین نرم کننده سینه و یک داروی خلط آور، خاصیت ضد عفونی کننده، میکروب ها را از بین می برد.

ایجاد یبوست میکند، صفرا و اخلاط سوخته را دفع می کند، مقوی کبد، معده و رودها است، حرارت و التهابات درونی را تسکین می دهد، غم و غصه را برطرف می سازد، سینه و گلو را نرم می کند امراض عفونی روده ای که احتیاج به تبرید دارند و ضماد ضد عفونی کننده پوست، قرقر شکم را از بین می برد.

ترنجبین نرم کننده سینه و روده، خاصیت ضد عفونی کننده، صفرا و اخلاط سوخته را دفع می نماید مقوی کبد و معده و روده ها، حرارت و التهاب درونی را تسکین می دهد سینه و گلو را نرم کرده سرفه را تسکین می دهند و شهوت را تقویت می کند، بدن را گرم می کند، در تب های حاد، آبله مرغان، انواع حصبه و اسهال خونی و بواسیر پیدا شدن خون در ادرار برای معالجه و پیشگیری نرمی استخوان اثری نیکو و موثر دارد.

ترنجبین حتی از شیرخشت ملین و هاضم تر است خارج کننده بلغم، صاف کننده خون و مدر است

ترنجبين ملين، صفرا آور، محرک قوه باه و امعاء، درمان سرفه، تبهای بثوری حصبه و اسهال خونی.

ترنجبین تب های گرم را سود کند، طبیعت را نرم گرداند و سعال را بنشاند، هر چه در سینه و شش باشد پاک کند، مثانه را جلا دهد و قولنج بگشاید.

ترنجبین ملین، محرک امعاء، صفرا آور و نیز برای درد سینه هم بکار می رود.

خواص:

اس برای سرفه در خون آمدن با سرفه بلغم را از ریه خارج می کند. ۲- سل، دق، تب محرقه و سرفه خشک را مفید است. ٣- برای صاحبان مزاج گرم مقوی باه است. ۴- در زکام، نزله و سرفه مفید است، سینه را از بلغم صاف میکند و قبض معده ( امساک) را دور می کند.

5- مقوی باه و اعصاب است.

هنديها عصاره تازه آن را به عنوان مدر و ملین استعمال می کنند.

ملین است و زداینده سرفه و سینه را نرم می کند.

تشنگی را فرونشانده اسهالش ملایم است و صفرا بیرون آورد.

ترنجبین برای لینت مزاج بکار رفته، صفرا آور و محرک قوه باه جهت سرفه و درد سینه بکار می رود و چون دارای مقدار زیادی ساکارز و ملزيتوز و مواد لعابی می باشد دارای خاصیت تليين و تحریک امعاء بوده، به مقدار چهل گرم مصرف می شود. داروی نرم کردن سینه و روده ها بخصوص در بیماریهای عفونی مشکوک بکار می برند.

برای رفع سرفه و تسکین حرارت درونی و دفع تب و دفع خارش مفید است. ترنجبين چون ملین است برای اغلب امراض مفید است.

ترنجبين مختصری خاصیت ملين دارد داروی نرم کردن سینه و روده در بیماری های عفونی مشکوک به کار می برند.

به عنوان مسهل در موارد یبوست استفاده می شود برای تصفیه خون کنترل سرطان و بیماریهای پوستی تجویز می کنند.

ترنجبین را مقدار زیاد ده تا هفتاد گرم برای شیرین کردن داروها و نرم کردن سینه و روده در بیماریهای عفونی مشکوک بکار می برند.

و استعمال آن با شیر چاق کننده و مقوی باه است در بعضی مناطق خارشتر را با دهتوره سیاه، تنباکو و نانخواه سوزانده و از بخار و دود آن برای مرض ربو استفاده می کنند.

نسخه:

همدرد ترنجبین را به نام hedysarum alhagi به عنوان سمينه نوشته است و در نسخه های ذیل استعمال کرده است. شربت شفا: برای سرفه، خون آمدن در سرفه و بلغم ربه مفید است. ۲- قرص طباشير ملين: سل، دق، تب محرقه و سرفه خشک را مفید است. ٣- لبوب بارد: برای صاحبان مزاج گرم مقوی باه است.

۴- تعوق سپستان خیار چنبری: در زکام، نزله و سرفه مفید است سینه را از بلغم صاف می کند قبض معده را دور می کند.

5- معجون مبهی انطاکی: مقوی باه و اعصاب است.

خواص درمانی:

۱- هر روز صبح ۱۲ تا ۳۵ گرم از آن را در آب حل کرده و بخورید. دارای خاصیت تليين و تحریک امعا میباشد، برای لینت مزاج مصرف می شود، ملین و مسهل صفرا است، تب و عطش را رفع می کند، درد سینه را تسکین می دهد، بیماریهای عفونی مشکوک را نیز درمان میکند.

۲- آن را در آب پنیر حل کرده و بخورید. برای اخراج اخلاط سوخته مفید است.

۳- آن را در ماءالشعیر حل کرده و بخورید. برای دفع اخلاط گرم مفید است.

۴- هر روز ۳۰ گرم از آن را در یک لیوان شیر تازه حل کنید و بخورید. مداومت در خوردن آن قوای جنسی را تحریک می کند.

۵- آن را بسایید و با کره بخورید. برای باز کردن ادرار در مواردی که ادرار بند آمده باشد مؤثر است.

و آن را با زیره مخلوط و دم کنید، بعد آب صاف کردهی آن را بنوشید. قرقر و صداهای دستگاه گوارش که با تب خفیفی توأم باشد را ساکت می کند.

خواص -کاربرد:

از نظر خواص، این گیاه مدر و مسهل است و برای سینه بسیار خوب است. جوشانده آن معرق است. مالیدن روغن برگهای آن برای رماتیسم خیلی نافع است و گلهای آن برای بواسیر بسیار مفید است. عرق گیاه ترنجبين اگر مدتی با مداومت خورده شود، برای رفع سنگ کلیه و مثانه تا حدودی مؤثر است.

جوشانده alhagi maurorum برای سرفه مفید است.

ضماد آن برای بواسیر مفید است از برگ آن روغن درست کرده که برای روماتیسم مفید است. گل آن برای بواسیر مفید است.

داروی اسهالش ده مثقال تا بیست مثقال برحسب مزاج شخص است.

از گلها و گیاه روی زخم های بد و جراحت ها می گذارند التیام بخش است.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
عوارض جانبی

تذکر: برای طحال و تبهای گرم و برای افراد گرم مزاج مضر است، افرادی که جوشهای آبله مانند در روی بدن دارند که با تب همراه است، همچنین بیماران حصبه ای و کسانی که اسهال خونی دارند و افرادی که در ادرار آنان خون وجود دارد نباید آن را مصرف کنند.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید