نام های گیاه

فارسی: جوشیر - جاشیر - جواشیر - کوشیر - گاو شیر - جاوشی - جوواشور

اسم طبی: جاو شير ferula galbanifhua نامیده شده است

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص:

بادشکن، ملین و زداینده است بیخ گاو شیر در مدارای استخوان لخت مفید است گاو شیر در علاج عرق النساء خوب است و باید افشره اش تناول شود که تناول افشره اش خستگی را هم از بین می برد.

ضماد گاو شیر برای کلیه درد مفصل ها و نقرس مفید است. دندان کرم خورده را با آن پر کنند، درد نمی گیرد. میوه آن نیز حیض را به حرکت آورد داروی قولنج است و بلغم خام را بیرون دهد و خارش مثانه را از بین می برد در تب لرزه و تب هر روزه گاو شیر را با عسل و آب بخورند خوب است.

جلا می دهد، محلل اورام، مسهل بلغم، مفتج، مخرج بلغم ، بادشکن و مقوی اعصاب است برای بلغم و سرفه و برای باد شکن زیاد استعمال می کنند و در امراض لقوه و فلج و رعشه هم استعمال می شود و در مرهم برای زوج قروح خبیثه استعمال می شود..

 

از نظر خواص صمغ جاوشیرمعتقدند که باد شکن است و نفخ و گاز را تحلیل می برد.

باز کننده گرفتگی ها و انسداد مجاری و مقوی اعصاب ضعیف است ضد سم است و برای بیماری سرد بلغمی بخصوص بیماری های اعصاب و بیماری های دماغی نظیر سردرد، فلج، لقوه، صرع، صرع کودکان و رعشه حاصل از کثرت جماع و برای درد مفاصل، کوفتگی، درد استخوان شکسته و ترمیم آن، درد پهلو، خونریزی و سرفه های بلغمی نافع است.

برگ جاوشير خواص درمانی: ۱- خوردن عصاره ی آن برای درمان سیاتیک مؤثر است.

٢- ده گرم از آن را در مقداری آب انگور مخلوط کرده و پس از بیست روز صاف کنید و آن آب انگور را بخورید. برای استسقا و طحال بسیار نافع است

٣- خوردن آن با سرکه و مالیدن آن برای تحلیل ورم طحال مفید است.

۴- ضماد آن برای تسکین درد پهلو مؤثر می باشد.

۵- دمکرده ی آن با روغن زیتون در حدی که به صورت مرحم درآید و گذاردن آن در محلی از عضو که سگ هار گاز گرفته باشد، مفید و ضدعفونی کننده است.

تخم جاوشير خواص درمانی:

۱- خوردن آن برای ازدياد ترشح عادت ماهانه مؤثر است.

۲- آن را با افسنطین بخورید. برای اختناق رحم مفید است، جنین را سقط می کند، نفخ و گاز رحم را پراکنده می سازد.

خواص درمانی صمغ جاوشیر :

۱- اگر ۵ گرم از آن خورده شود، برای درمان استسقا، ازدياد ترشح ادرار، ازدياد ترشح عادت ماهیانه، یرقان، معالجه ی قطره قطره ادرار کردن، نفخ رحم، خرد کردن سنگ مثانه و کلیه و خنثی کردن سموم مفید است.

۲ - دو گرم از آن را با آب دمکرده ی مرزنجوش مخلوط کرده و بخورید. بادشکن است و نفخ و گاز را تحلیل می برد، بازکننده ی گرفتگی ها و انسداد مجاری است، مقوی اعصاب ضعیف می باشد و در عین حال چون اعتدال دهنده است، مضعف اعصاب قوی نیز خواهد بود، ضد سم است، برای بیماری سرد بلغمی خصوصأ بیماری های اعصاب و بیماری های دماغی نظیر سردرد، فلج، لقوہ، صرع، صرع کودکان، رعشه ي حاصل از کثرت جماع و برای درد مفاصل، کوفتگی و درد استخوان شکسته و ترمیم آن، درد پهلو، رفع خون ریزی و تسکین سرفه های بلغمی نافع است.

٣- اگر قدری از آن در دندان پوسیده گذارده یا مالیده شود، برای تسکین درد دندان نافع است.

۴- مالیدن آن به چشم برای افزایش بینایی مفید است.

۵ - آن را در آب حل کنید و در گوش بچکانید. برای کاهش سنگینی گوش نافع است.

۶- ضماد آن سر سوزه را باز می کند.

۷- مشمع آن برای رفع جراحات مصرف می شود.

ریشه ی جاوشير خواص درمانی:

1-    ضماد گرد آن برای درمان زخم های کهنه و استخوان عاری از گوشت مؤثر است.

۲ - شیاف آن برای باز کردن قاعده ی زنان و اخراج جنین مرده مفید می باشد.

اگر در حدود ۵ گرم از آن خورده شود برای استسقاء ازدياد ترشح ادرار، ازدياد ترشح عادت ماهیانه، یرقان، معالجه قطره قطره ادرار کردن، نفخ رحم، خرد کردن سنگ مثانه و کلیه و خنثی کردن سموم مفید است. مالیدن آن به چشم برای افزایش بینایی مفید است.

خوردن عصاره برگ گیاه با سرکه و مالیدن آن برای تحلیل ورم طحال مفید است. مصلحش: مطبوخ بودنش است.

بدلش: شیره درخت انجیر. خوراکش:

۱ مثقال است و در مرض یرقان، استسقاء، تب و لرز، قولنج و نفح رحم استفاده می شود. سنگ کلیه و مثانه را می شکند. سرمه اش برای امراض چشم نافع است. قطره اش کری را دور می کند.

در روغن های لقوه صورت و روماتیسم و رعشه و عرق النساء استعمال کرده است و نیز در ضماد برای نفخ معده و محلل اورام استعمال شده است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید