نام های گیاه

فارسی: ماه پروین.

عربی: انتله سوجرای، بلوط الأرض.

یونانی: ساطریوس

سانسکریت: نروشی، اپوشا، وشها، وشا، اوشا و غیره.

لاتینی: delphinium denudatum

بخش های دارویی
موارد مصرف

در اندونزی ریشه ژدوار از داروهای رسمی و بسیار معمول است و در اکثر داروخانه ها فروخته می شود و به عنوان مقوی معده و باد شکن است که از آن استفاده می شود در چین از داروهای مقوی است و برای تحلیل ورمها و در موارد کوفتگی ها به کار می رود برای حل کردن خون لخته شده در رگ یا بلادكلوس و تسهیل و تسریع جریان خون در رگها و کاهش درد پشت و شکم در دوران عادت ماهیانه تجویز می شود.

از نظر خواص معتقدند که فرح آور، مقوی نیروی اعضای رئیسه بدن نظیر دل، دماغ و کبد و مقوی احشاء و آلات درون شکم است و برای جمیع مزاج سرد و گرم، پادزهر موثر است برای افزایش اشتها و تحریک و افزایش نیروی جنسی خیلی موثر و منعظ است.

جدوار تریاق انواع سموم حاره وبارده مشروبه و گزیدگی است شربة وضمادا و آن مفرح و مقوی بدن و اعضای رئیسه و روده و مفتح و ملطف و محلل و مقوی چشم و دندان و اشتها آور و چاق کننده و نعوظ آور و مدر است و برای امراض مغزی و عصبی مانند صرع و فلج و لقوه و استرخا و رعشه و سستی و ضعف معده و استسقاء و یرقان و شکستن سنگ و قولنج و سختی بول نافع است.

روایت:

در حدیث صحیح منقول است که: شخصی به حضرت صادق ع شکایت کرد از آزار چشم، امام فرمود: دارویی بساز از جدوار و کافور و اجزا را مساوی یکدیگر بکن و در روایت دیگر فرمود که ضعف چشم و خیالات را برطرف می کند

گیلانی گوید: از منافع آن تسکین کلیه دردها خواه درونی خواه بیرونی می باشد پس اگر درد ظاهری باشد با سرکه یا گلاب یا آب طلا کنند و اگر درد داخلی باشد به اندازه یک دانگ بر حسب مزاج با قدری شراب یا آب گرم سوده بخورند و در عمل با تریاق مشابه است و لاغر را فربه کند و طلای آن نافع بهق سفید و برص و محلل جميع ورمهای بلغمی، صفراوی، دموی و سوداوی است پاشیدن آن بر زخمهای سفلیس و جراحات کهنه ، گوشت فاسد آنها را می خورد و اصلاح آنها نماید و خون زخمها را بند آورد آن جهت ام صبيان ( استسقاء مغز، نوعی مرض صرع که اطفال را عارض شود) و اکثر امراض مغزی اطفال با مقدار اندکی شیر دایه بچه سائیده بخورانند نافع میباشد مالیدن آن با روغن های مناسب جهت امراض مغز و عصب مانند صرع و سکته و فلج و لقوه و لرزه بدن مفید است و چکانیدن آن جهت درد چشم از سردی و مالیدن آن بر پشت چشم جهت درد از گرمی و باد اطراف چشم و ابتدای آب آمدن از چشم را مفید است نیز مالیدن آن تنها یا با آب گشنیز یا با سرکه بر پشت چشم جهت تحلیل ورم پلک نافع است.

طلای آن بر بواسیر جهت تسکین درد و تحلیل ورم آن مفید و چون با سرکه آلوده و با پنبه در مقعد گذارند کرم کوچک متولد در مقعد را می کشد و ماده مولد آن را از بین می برد در سخت زائی بی نظیر است بدین عمل: مقدار یک یا دو دانگ آن را سائیده با گلاب گرم یا آب تاج ریزی یا شیره خارخسک بخورانند و قدری از آن با پشم پاره حمول آن نمایند در ساعت وضع حمل شود.

جدوار تریاق کلیه سموم است جهت گزیدن افعی نیم مثقال با الكل و جهت گزیدن عقرب دو دانگ با الكل خوراک آن است.

مقدار مصرف آن در تقویت باه تا نیم مثقال و در استسقاء تا چهار دانگ است.

مصلح جدوار شیر تازه آهن تافته یا آش جو یا سکنجبین با گشنیز است. بدل آن در تفریح و تریاقیت سه وزن آن زرنباد و به وزن آن ترياق فاروق یا پاد زهر حیوانی است.

خواص درمانی: ۱- اگر 5/0 تا ۲ گرم از آن بر حسب مزاج و سن مختلف کوبیده و خورده شود، مدر، بادشکن و تقویت کننده است، برای حل کردن خون لخته شده در رگ یا بلادكلوتس، تسهیل و تسریع جریان خون در رگها و کاهش درد پشت و شکم در دوران عادت ماهیانه تجویز می شود، برای درمان وبا، ناراحتی های قلبی، سوزاک و گزش مار مفید می باشد، قاعده آور است و در موقع عادت ماهیانه ی نامنظم مصرف می شود، مقوی كبد، احشا و آلات درون شکم است، برای رفع جميع سموم سرد و گرم پادزهری مؤثر خواهد بود، بازکننده ی انسداد و گرفتگی های مجاری است، مسکن دردها و مقوی چشم می باشد، برای افزایش اشتها، تحریک و افزایش نیروی جنسی خیلی مؤثر و منعظ است، برای درمان صرع، فلج، لقوہ، رعشه، سستی، بی حسی،خواب رفتگی اعضا، استسقا، یرقان، ضعف معده، خرد کردن سنگ مثانه، رفع سختی ترشح ادرار، رفع عفونت از اخلاط و اکثر بیماری های سرد مؤثر می باشد، اگر در هفته ی اول پس از وضع حمل برای رفع ضعف به مادر خورانده شود مؤثر است.

۲ - موارد دشواری وضع حمل اگر یک گرم از آن را ساییده و با آب شنبلیله یا شیرہی خار خسک یا جلاب بخورید، وضع حمل آسان می شود.

٣- اگر بچه در شکم مرده باشد و بدن در اثر آن مسموم شده باشد و یا در وقت تولد بچه، مادر دچار ضعف بسیار شده باشد و یا خون نفاس زیادی از رحم جاری شده و در اثر آن ضعف بسیار عارض شده باشد، به مدت یک هفته هر روز صبح ناشتا 5/0 گرم از ساییده شدهی آن را با گلاب مخلوط کرده و به بیمار بدهید، مؤثر میباشد.

۴- در مورد اکثر بیماریهای مغزی بچه های کوچک، اگر مقدار کمی از آن را ساییده با شیر مادر به بچه بخورانید، مفید است و در مورد جوانان می توانید ۲ تا 5/2 گرم از آن را ساییده و مخلوط با داروهای مناسب به آنها بخورانید.

۵- دو گرم از آن را نرم بسایید و با سرکه ی رقیق مخلوط کرده بخورید. برای رفع مسمومیت گزش مار کشنده، عقرب و جانوران سمی دیگر نافع است، برای رفع دردها و تحلیل ورم های داخلی مفید می باشد.

۶- اگر چند روز، هر روز دو گرم از آن را بسایید و با جلاب و یا شربت گاوزبان و بادرنجوبه یا عرق های مناسب نظیر عرق گاوزبان و گلاب یا بادرنجبویه، بیدمشک و نیلوفر بخورید، برای تفریح قلب، رفع ضعف قلب، رفع خفقان و تپش و فشار قلب خصوصا در مواردی که از برودت و سردی باشد نافع است.

۷- آن را بسیار نرم بسایید و با سرکه و گلاب مخلوط کرده روی ورم ها بمالید. برای نرم کردن و تحلیل ورم ها خصوصأ ورم پس گوش، زیربغل و انتهای ران یا کشاله ی ران نافع است، همچنین برای خناق و خنازیر و سایر ورم های گلو و حلق مفید می باشد. مالیدن آن بر پشت چشم برای تحلیل ورم پلک ها، روی دندان برای تسکین درد سرد دندان و روی بواسیر برای تسکین درد و تحلیل ورم بواسير نافع است و مالیدن آن بر پشت زهار (محل روییدن مو در اطراف آلات تناسلی) برای رفع زخم مثانه و باز شدن گرفتگی ترشح ادرار بسیار مفید می باشد.

۸- آن را بسیار نرم بسایید و با روغنی مناسب مخلوط کرده و بمالید. برای درمان بیماری های دماغی و اعصاب مانند صرع، سکته، فلج، لقوه، سستی اعضا، رعشه و خواب رفتگی و نظایر آن مفید می باشد.

۹- پاشیدن گرد آن بر جراحت ها برای التیام و بند آمدن خون روی نافع است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید