نام های گیاه

فارسی: خارشتر

عربی: حاج.

سنسکریت: یاس، یواس، یواسک.

هندی: جواسا، جوانسا، دلاه.

لاتین:hedysarum alhagi

بخش های دارویی
موارد مصرف

عرق خارشتر را به عنوان مدر در جهت کمک به دفع شن کلیه و در سیاه سرفه کودکان به کار می برند

از اثر امراض معده برای سردی دهان استعمال می شود

عرق خارشتر خواص درمانی: آن را بنوشید. مدر و معرق است، انواع تب را تسکین می دهد و اگر مدتی با مداومت خورده شود، برای رفع سنگ کلیه و مثانه تا حدودی مؤثر است.

سرکه اش معده را به خوبی تنقید و تقویت میکند و اشتها آور است.

. در ایالت سند و افغانستان، کوه نشینان آن را برای علاج تب استعمال می کنند.

دکتر j . 1 . stewart بیان می کند که نوعی اشترخار بنام agonia bruguieri در منطقه پیشاور پاکستان برای علاج همين امراض استعمال می شود و نیز آن را برای حفظ از امراض به کودکان می دهند.

خواص:

آن رادع و مفتح و جالی و تریاق سموم است و به قول رازی چون برگ آن به آب سوده و فشرده سه قطره ناشتا در بینی چکانند بعد ساعتی روغن بنفشه استنشاق نمایند، صداع حار مزمن را ببرد شرب و ضماد و بخور آن اشرب و مالش گل آن نافع بواسیر و همچنین اورام اسفل است.

. اشترخار را با شکر جوشانده غلیظ و سخت درست می کند و بعد به قدر قند در دهن مریض بطور مکیدن استعمال می کنند.

مالیدن عصاره آن بر روی زخم های باز، آن را از گرفتن عفونت محفوظ می گذارد.

افغانستان، اهل کوه آن را برای علاج تب استعمال می کنند.

خواص درمانی:

۱- آب جوشانده ی آن را بنوشید. مقوی و مسهل است، تب های پی در پی، ضعف و بیماری های گوارشی را درمان میکنند، برای سینه بسیار خوب است.

2- هر روز آن را نرم بکوبید و روی ماست بپاشید و بخورید. سرطان را درمان می کند.

٣. جوشانده ی برگ یا گرد کوبیده ی آن را روی زخم بگذارید. بهبود می یابد.

۴- اگر آب آن را صبح ناشتا در بینی بریزید و بعد از یک ساعت کمی روغن بنفشه استنشاق کنید. برای رفع سردرد مزمن بسیار مجرب است.

روغن برگ خارشتر خواص درمانی: مالیدن آن بر موضع برای درمان رماتیسم بسیار نافع است.

در علاج تب ربع سه روز در میان سودمند است.

اشترخار را با شکر جوشانده تا غلیظ و سخت شود بعد به اندازه یک حبه قند بیمار باید در دهان گذاشته و بمکد اگر عصاره آن را بر زخمهای باز بمالند از عفونت زخم جلوگیری می کند.

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید