نام های گیاه

فارسی: کنار

هندی: بیر نامند

عربی: نبق

لاتین: cedrus libani

فرانسوی: cedre

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص: نارس ( کال) آن قابض و لزج و نفاخ و رسیده آن قليل الغذا و دیر هضم و صالح الكيموس و نیم رطل آن مسهل صفرا از معده و امعاء مصفی حرارت غریبه و خوردن ترش رسید، آن مانع صعود بخارات به دماغ و رافع صفرا و تشنگی.

قاطع نزف الدم و رافع قرحه و اسهالی که از ضعف معده به هم رسیده باشد و دافع استسقاء است و صمغ آن طلا جهت خراز نافع است.

میوه سدر: از میوه های خنک هستم و از نظر شکل و خواص شبیه زالزالک می باشم جمع کننده معده و نرم کننده سینه بوده، میوه رسیده من ارزش غذایی زیادی ندارد، بلکه منافع من بیش از خاصیت غذایی من است.

آب شیرین آن مفتح سده و کشنده کرم معده و امعاء

خشک آن قوى القبض و ضماد آن با شراب جهت نضج ورم حاره و تحلیل آنها به تنهایی نیز جهت تحلیل اورام حاره و نضج آنها به کار می رود.

۲۵۰ گرم میوه من مسهل صفراست، عطش را فرو می نشانم و میوه ترش من صفرابر بسیار خوبی است. آب میوه من باز کننده سینه و معده است و کشنده کرم نیز می باشم میوه نارس من زیاد تانن را در شکم جمع می کند، اگر مرا خشک کرده و بعد آسیاب نمایید آرد من جهت اسهال و زخم معده مفید است. از مغز دانه های میوه من شیر بکشید، تب را پایین می آورم و حرارت خون و صفرا را فرو می نشانم.

خوردن خاک اره چوب من از خونریزی معده جلوگیری می کند اسهال و استسقا را معالجه می کند، ضماد برگ من و شستشو با آن جهت تقویت مو و جلوگیری سر از ریزش آن و تقویت اعصاب و از بین بردن شپش و شپشک سودمند می باشد.

خواص و طرز مصرف: در مورد بیماریهای حاد جلدی بسیار نافذ است، معمولا تنتور مادر آن را در روش همئوپاتی یا ژموتراپی که از خیساندن در گلیسرین به دست می آید به کار می برند. این تنتور برای مداوای اگزمای خشک بسیار مؤثر است و مقدار مصرف آن ۲۰ تا ۵۰ قطره در روز برای مدت طولانی می باشد.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
عوارض جانبی

مضر مبرودین، مصلح آن سکنجبین

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید