نام های گیاه

طب سنتی اسلام و ایران نام این گیاه در مکتب مذکور «حور» است.

فارسی: دارون، درخت خوش سایه، درخت پشه کنجک

عربی: شجرة البق، شجرة القراب، شجرة البعوس

یونانی: قطالا، بوقيصا هندي: بيولا اردو: دردار.

در ترکی آن را قره قاچ میگویند.

بخش های دارویی
موارد مصرف

پوست و برگ گیاه مزبور ضد التهاب، ضد درد، ضد باکتری و ضد اسپاسم هستند. مشتقات ساليسيلات اسید و فلاونوییدها مسئول اثرات ضد التهاب، ضد درد، ضد اسپاسم و ضد باکتری گیاهان مزبور می باشند. همچنین تأثیر مثبت گیاه در درمان مشکلات ادراری ناشی از بزرگ شدن بیش از حد پروستات نیز، احتمالا به دلیل وجود لیگنان های دارای روی فلز معروف مترجم در گیاه است.

اثرات: جوانه: جوانه این گیاهان ضد التهاب، ضد باکتری و بهبود دهنده زخم است. موارد مصرف: پوست و برگه موارد تأیید نشده از پوست و برگ این گیاهان برای درمان درد و همچنین در معالجه روماتیسم و نیز جهت مداوای مشکلات ادراری ناشی از بزرگ شدگی بیش از حد پروستات استفاده می گردد. جوانه برگ: موارد تأیید شده به وسیله کمیسیون E - بواسیر - زخمها و سوختگی ها موارد تأیید نشده از جوانه این گیاهان برای درمان سرمازدگی و آفتاب سوختگی استفاده میشود.

پوست آن جهت درمان سیاتیک و بی اختیاری ادرار سودمند است.

برگ و مخصوصا پوست این درخت به علت دارا بودن سالیسین و پوپولین اثر تب بر دارد. پوست تازه شاخه های آن را برای رفع ناراحتیهای سیاتیک در محل دردناک اثر می دهد.

از جوانه های این درخت می توان برای مصارف درمانی مشابه گونه قبلی استفاده به عمل آورد.

 

روش مصرف در منابع مختلف :

ریختن آب برگ این گیاه در تسکین گوش درد موثر می باشد.

. مصرف: پوست و برگ

روش مصرف: برگهای این گیاهان به شکل خرد شده و نیز به صورت فرآورده های جالينوسی مورد استفاده جهت مصارف خوراکی در دسترس می باشد. پوست گیاهان مزبور نیز فقط در فرآورده های ترکیبی وجود دارد. مقدار مصرف ۱۰ گرم از اندامهای هوایی جوانه برگ: روش مصرف: جوانه این گیاهان در فرآورده های نیمه جامد مورد استفاده جهت درمان بیماریهای پوست در دسترس می باشد.

اشکال دارویی: فرآورده های نیمه جامد حاوی ۲۰ تا ۳۰ درصد گیاه

مقدار مصرف: ۵ گرم جوانه گیاه جهت مصارف موضعی استفاده شود.

گل و برگ و عصاره آن مجفف بی لذع و قابض و با عفوصت و پوست آن نزدیک بدان و خاکستر پوست آن چون با سرکه آمیخته بر ثآليل منکوسه و غیر منکوسه و مدور مسماریه طلا نمایند، قلع آن کند. همچنین رطوبتی که از پوست درخت آن به شرط برآید، طلای آن قالع آنها است و پوست بیخ آن داخلی خضاب مو کرده می شود. برای سیاهی آن و خاکستر چوب آن مغسول قایم مقام توتیا است و ضماد پوست و صمغ آن جهت قروح نافع و پاشیدن برگ سوده آن بر جراحات الحام آن نماید. پاشیدن گل آن مجفف قروح مزمنه و آكله و به دستور ذرور خاکستر آن و شستن سر به آب طبیخ آن نافع شوره سر است و ضماد برگ آن مسکن صداع حار و اكتحال صمغ و گل آن جهت تاریکی چشم نیکو است و چون عصاره برگ یا بیخ ساییده آن با روغن گل در پوست انار جوشانیده در گوش بچکانند، برای تسکین درد آن و آمدن چرک از آن نافع و به دستور مطبوخ پوست تازه آن و خاییدن برگ آن مقوی لثه مسترخي حار است و غرغره با آب طبيخ پوست یا عصاره آن اخراج زالو از حلق نماید و آشامیدن آن نافع نفث الدم و نزف الدم است و آشامیدن برگ ساییده آن نافع درد جگر و چون برگ آن با فلفل سیاه سوده بنوشند، جهت رفع مغص و قولنج حادث در امعای دقاق که ایلاوس نامند و جهت سده جگر و تنها با آب مانع حمل است و آشامیدن آب افشرده آن جهت دفع سیلان و چرک اعضای باطنی و سده جگر نافع و نطول آب طبیخ آن جهت نقرس و وجع مفاصل نیکو است مضر کلیه می باشد و مصلح آن صمغ عربی است. بدل آن نیم وزن آن اقاقیا است.

آرایش: خاکستر چوبش که با سرکه باشد، زگیلهای ایستاده و واژگون را خشک کند و بر می کند الياف ریشه اش در رنگ مو وارد است.

زخم و قرحه: ساییده پوست و برگ آن بر بریدگی و زخمهای بدخیم و تر گذارند مفید است.

مفاصل: آب پزش را بر نقرس مانند داروی خوبی است.

سر: افشره پوست تر آن یا آب برگش یا روغن گل در پوست انار بجوشد و در گوش چکانند درد گوش از بین برود.

آب پزش سرشویه شود، شوره را از بین می برد. چشم: صمغ و گلش دوای تم چشم است و دیده را جلا دهد. سینه: ثمر و پوستش از خون برآوردن مفید است.

اندامان غذا: افشره اش زالو را بیرون آورد.

گزینش: الیاف و صمغش ارزش دارویی دارد آن را نشتری می زنند و شیره از آن می تراود و می بندد و ماده بورهای که در آن است از هر ماده بورهای دیگر برای خوردن بهتر است.

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

موارد منع مصرف: پوست و برگه: مصرف پوست و برگ این گیاهان، در صورت وجود حساسیت شدید به ساليسيلاتها ممنوع است. جوانه: مصرف جوانه گیاه در صورت وجود حساسیت شدید به ساليسيلاتها، بره موم و بالسام پرویی که احتمالا جزیی از پمادهای تجاری موجود هستند ممنوع می باشد. عوارض جانبی و هشدارها: پوست و برگ: تاکنون هیچگونه عارضه جانبی مضر و خطرناک ناشی از مصرف بجای مقادیر درمانی گیاه مزبور شناسایی نشده است. جوانه: تاکنون هیچگونه عارضه جانبی مضر و خطرناک ناشی از مصرف بجای مقادیر درمانی جوانه گیاه مزيور شناسایی نشده است، گواینکه مصرف موضعی آن گاه منجر به واکنش های حساسیتی پوست گردیده است

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید