نام های گیاه

فارسی: نیلوفر - نیلوفر پر نیلوفر برگ - نیلوفل

عربی: کرنب الماء - فلوردولیلا - حشيشة السمک - پیچ امین الدوله.

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- آن را دم کنید و هر صبح، ظهر و شب یک فنجان از آب صاف کرده اش را بنوشید. برای آبله و سرخک نافع است، برای تسکین حرارت قلب و کبد و تبهای گرم حاد مفید است، زخم داخلی را که در اثر خوردن داروهای گرم ایجاد شده باشد التیام می بخشد، تشنگی و حرارت را تسکین می دهد، خواب آور می باشد، سردرد را تسکین می دهد، مقوی دماغ است و دماغ را تر و تازه میکند، برای رفع خشونت سینه و سرفه ی گرم مفید است، ورم کلیه را درمان می کند، سوزش ادرار را برطرف می سازد، نزله های ریوی را معالجه می کند، اسهال ساده و اسهال خونی را قطع می کند، تب های گرم مزاجان را برطرف می سازد.

٢. اگر هر ساعت به اندازه ی یک قاشق شربت نیلوفر بخورید، استفراغی که از تب باشد را قطع می کنند.

۳- آن را با گل بنفشه به اندازهی مساوی بجوشانید، بعد آب صاف کرده ی آن را با شکر قوام آورید و هر سه ساعت یک قاشق از آن را بخورید. سینه پهلو یا ذات الریه را درمان می کند.

۴- آن را همراه با زعفران و دارچین بخورید. برای تقویت و رفع خفقان نافع است.

5- بوییدن گل نیلوفر آبی مقوی قلب و اعصاب و مسکن سردردهای گرم مزاج بوده و برای تقویت دماغ مفید است و خواب آور می باشد.

اگر بر اثر حرارت آتش یا حرارت آفتاب سردرد ایجاد شده باشد، مقداری از آن را کوبیده و خمیر کنید و بر سر گذارید. درد ساکت می شود.

۷- ضماد کوبیده ی آن درد مثانه را ساکت می کند.

تذکر: خوردن آن مضر مثانه است، قوای تناسلی را ضعیف می کند، برای افراد سرد مزاج و افراد بلغمی مزاج و مردان مبتلا به سرعت انزال مضر می باشد؛ لذا حتما باید با نظر پزشک مصرف می شود.

تخم نیلوفر آبی طبیعت آن: سرد و خشک است.

خواص درمانی: ۱- آن را بخورید. کاهش دهنده ی نیروی جنسی است و قاطع ترشح اسپرم می باشد، اگر چندبار خورده شود، برای قطع ترشحات زیاد رطوبی رحم مفید است.

۲- ضماد آن برای قطع خونریزی، رفع درد مثانه و جلوگیری از ترشحات زیاد عادت ماهیانه نافع است.

ریشه ی نیلوفر آبی طبیعت آن: گرم و خشک است.

خواص درمانی: ۱- چهار تا دوازده گرم از آن را بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را بنوشید. برای تحلیل ورم طحال و التیام زخم روده ها مفید است، ورم طحال را می نشاند، قابض و کمی مخدر است، برای درمان اسهال های مزمن و اسهال خونی مؤثر است، کاهش سیلان اسپرم و فرونشاندن نیروی جنسی مفید می باشد.

۲- آن را با دانه ی خشخاش به اندازه ی مساوی بکوبید و بخورید. از احتلام غیرارادی و احتلام شبانه جلوگیری می کند.

۳- آن را دایم در دهان نگه دارید. ورم های حلق را فرو می نشاند.

۴- قرقره با آب جوشانده ی آن حناق یا دیفتری را بهبود می بخشد. ها ضماد آن برای رفع درد معده، مقعد، مثانه و رفع ورم طحال و مقعد مفید می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید