نام های گیاه

نیلوفر نیل - بشنین - عرائس النيل.

بخش های دارویی
موارد مصرف

روغن گل نیلوفر مصری خواص درمانی: آن را بخورید. برای رفع سردرد گرم و درمان جنون نافع است.

تخم نیلوفر مصری خواص درمانی: آن را بکوبید و بخورید. محلل ورم است، برای بواسیر نافع می باشد.

ریشه ی نیلوفر مصری خواص درمانی: ۱- آن را بسیار نرم بکوبید و با شیر مخلوط کنید و بخورید. سرفه را قطع می کند.

۲- آن را با گوشت بپزید و بخورید. مقوی معده است و برای قطع کردن اسهال صفراوی و شکم روش نافع می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید