نام های گیاه

فارسی: بوریا به شمار - نی حصير.

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- مغز ساقه ی آن را بخورید. سنگ را خرد می کند، نرم کننده ی سینه است، خنک کننده، مدر و خون ساز است، مسکن و آرام بخش می باشد، برای رفع بی خوابی تجویز می شود، در موارد التهاب گلو و حلق، سرفه و کمی ادرار مصرف می شود، استسقا را معالجه می کند.

۲- در استعمال خارجی مغز آن برای بند آوردن خون مفید است.

خواص و کاربرد:

در چین و هند از جوشانده مغز ساقه آن به عنوان خردکننده سنگ، نرم کننده سینه، خنک کننده، مدر، خون ساز، مسکن و آرامبخش استفاده می شود. برای رفع بی خوابی نیز تجویز می شود. و در موارد التهاب گلو و حلق و سرفه و کمی ادرار مفید است.

برای معالجه استسقا و برای ازدياد ترشح ادرار نیز نافع میباشد. در استعمال خارج برای بند آوردن خون مصرف می شود. ریشه گیاه نیز مدر است.

روش مصرف
عوارض جانبی

این نی سمی است و برای همه حیوانات خطرناک می باشد و در معده آنها ایجاد تحریک و خراش و اسهال شدید می نماید. و به دنبال آن عصبانیت و کوری تدریجی در حیوانات ایجاد می گردد.

در اغلب موارد اگر در خوردن اسراف شده باشد، ممکن است حیوان در اثر خونریزی شدید مغزی و تشنج بمیرد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید