نام های گیاه

فارسی:  عشقه - دار دوست ۔ البلاب - ذردوس - ولگان - توی جلی - دولگ - ولگم - بلگم

بخش های دارویی
موارد مصرف

برگ پاپیتال خواص درمانی:

۱- چهار تا پنج گرم از آن را در یک لیتر آب بجوشانید، بعد آب صاف کرده ی آن را در طول روز سه بار بنوشید. معرق، محرک و مسهل است.

۲- با آب جوشانده ی آن کمپرس کنید. برای رفع التهاب های پوست و التيام زخمها مفید است.

۳- آن را در سرکه بخیسانید و به مدت یک هفته به طور مکرر ضماد کنید. برای درمان کچلی بسیار مؤثر خواهد بود.

۴- تازه ی آن را بکوبید، بعد با کمی قند، دارچین و گرد زغال مرحم بسازید و ضماد کنید. برای درمان زخم های دردناک آثار مفید دارد.

ساقه ی پاپیتال

خواص درمانی: آب جوشانده ی پنج گرم از آن را سه قسمت کنید و در طول روز بنوشید. معرق است، عادت ماهانه را باز میکند

میوه ی پاپیتال. خواص درمانی: ده تا دوازده عدد از آن را بجوشانید و آب آن را بنوشید. مسهل، معرق و محرک است.

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

تذکر: در گیاه پاپیتال مواد سمی وجود دارد، باید در مصرف آن احتیاط کرد و زیر نظر پزشک متخصص تجربی مصرف شود.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید