نام های گیاه
  • چاشن
  • هاوارد
بخش های دارویی
موارد مصرف

برگ چاواپ خواص درمانی:

  1. آب جوشانده ی آن را بنوشید. مسهل و ضد هرپس است، برای رفع ترشحات مفرط سفید سوزاکی مهبل مؤثر می باشد.
  2. تازه ی آن را له کرده و به صورت خمیر درآورید و روی زخم ها و جراحت ها ضماد کنید، بهبودی حاصل می شود. اگر آن را روی محل گزیدگی حشرات بگذارید نافع است و اگر روی پیشانی گذارده شود سردرد را تسکین می دهد.

خواص درمانی تخم چاواپ :

  1. آب جوشانده ی آن را بنوشید. تب بر است و برای معالجه ی دل درد و رفع اسهال مفید می باشد.
  2. آن را بکوبید و با کوبیده ی برگ های تازه ی آن مخلوط کرده و ضماد کنید. برای التیام جرب و خارش پوست نافع است.

 

mood_bad
  • نظرات بسته شده است.